Reports


 #   Report Name   Description 
1. Individuals: frequency of zodiacal signs Number of individuals by zodiac sign 
2. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
3. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
4. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
5. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
6. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
7. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
8. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
9. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
10. Families sorted according to number of children  
11. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
12. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
13. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
14. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
15. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
16. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
17. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
18. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
19. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
20. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
21. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
22. Media statistics Media statistieken 
23. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
24. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
25. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
26. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
27. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
28. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
29. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
30. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
31. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
32. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
33. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
34. People with non-alphabetic characters in their name Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.  
35. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
36. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
37. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
38. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
39. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles without names - occurring titles with frequency  
40. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles with corresponding names  
41. Sources: citations associated with families, just the link Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link 
42. Associations between people Verbindingen tussen personen 
43. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
44. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
45. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
46. individuals: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
47. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
48. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
49. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
50. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
51. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen 
52. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam 
53. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
54. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
55. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
56. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
57. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
58. individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen.  
59. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
60. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep 
61. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
62. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
63. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name  Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers 
64. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
65. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
66. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
67. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
68. List eventypes List even types with eventypeID 
69. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
70. People sorted on ID Mensen gesorteerd op het ID 
71. Age in weeks of Children who died before 1 Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden 
72. Frequency of names Frequentie van namen 
73. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
74. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 
75. All wrong dates Alle foutieve datums 

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources